Film Review – Shoplifters

Film Review of Shoplifters starring Lily Franky, Sakura Ando, Mayu Matsuoka, Sosuke Ikematsu, Kairi Jō, Miyu Sasaki, Kirin Kiki, Naoto Ogata, Yoko Moriguchi, Yūki Yamada, Moemi Katayama, Kengo Kora, Chizuru Ikewaki and Akira Emoto.

Read Article →